Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Generelt om centerafdelingen

Centerafdelingen ved Lumby og Søhus

-     en skole for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og

beslægtede handicaps.

Informationsfolder 2


Informationsfolder

rev. 2021Hvor holder vi til

Centerafdelingen er for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser fra 0. til med 10. klasse. Afdeling er normeret til ca. 65 elever, som er delt op i klasser på

7-12 elever. De fleste at vores elever er placeret i klasser på Lumby skole, mens de ældste centerelever er placeret i lokaler på Søhusskolen tæt på ungemiljøet. Lumby, Stige og Søhusskolen udgør tilsammen Skolefællesskabet Odense Nord, hvor vi har fælles ledelse på de tre skoler.

Centerafdelingens to afsnit fungerer som en samlet afdeling med personale og ledelse arbejde sammen om den faglige udvikling.

De ældste klasser mødes ligeledes på tværs af de to afsnit f.eks. ifm. vores aften åben aktiviteter.
 

Hvad er Centerafdelingen

Centerafdelingen på Lumby Skole er etableret som et helhedstilbud, hvor faglig undervisning og udvikling af personlige og sociale kompetencer udgør en samlet enhed.

Lærere og pædagoger tilrettelægger i fællesskab et integreret undervisnings- og udviklingsforløb for eleverne inden for kommunens fastsatte rammer. Vægtningen vil afhænge af elevernes alder/klassetrin samt af den enkelte elevs udviklingsbehov.

Centerafdelingen drives af Odense Kommunes Skoleafdeling og modtager elever fra Odense kommune og fra andre fynske kommuner.

 

Optagelse i Centerafdelingen

Den enkelte kommunes visitationsudvalg kan på baggrund af indstilling fra forældre og pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) træffe beslutning om henvisning til vidtgående specialundervisning i Odense kommune. Herefter afgør Odense kommunes visitationsudvalg den specifikke skoleplacering.

Informationsfolder 3 

 

Målgruppe

Centerafdelingen modtager normaltbegavede elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelse: Asperger syndrom, infantil autisme, atypisk autisme, GUA, GUU, NLD. Eleverne kan derudover have tilgrænsende vanskeligheder som f.eks. opmærksomhedsproblemer, ADHD, angst, perceptuelle og emotionelle vanskeligheder m.m.

Kendetegnende for børnene er, at de har svært ved at etablere, fastholde og udvikle social kontakt. Vanskeligheder, der medføre, at de har behov for at modtage vidtgående specialundervisning i et specialpædagogisk læringsmiljø, hvor undervisningen foregår i små grupper/klasser og med høj grad af struktur. Eleverne har ofte en ujævn udvikling både fagligt, personligt og socialt.

Kun normaltbegavede børn, der i rimelig grad vil kunne få udbytte af miljøet i folkeskolen, bliver visiteret til Centerafdelingen.

 

Autisme/Asperger syndrom

Børn med autisme eller asperger syndrom karakteriseres ved:

  • at have gennemgribende vanskeligheder vedrørende kontaktetablering, vedligeholdelse af kontakt og social kommunikation. De har som regel et veludviklet talesprog. Selve sprogforståelsen/kommunikationen er dog klart speciel eller mangelfuld.
  • Hovedparten er meget konkrete i deres tankegang og har markante vanskeligheder vedr. abstrakt indsigt. Deres empatiforstyrrelser indebærer problemer vedrørende såvel forestillingsevne som indlevelsesevne.
  • De er specielle med hensyn til interesser og har ofte tvangsprægede vaner
  • De kan være meget hæmmede og utrygge og trives dårligt ved forandringer i hverdagen.
  • Deres evner og færdigheder svinger meget, og der kan være store forskelle; de kan f.eks læse godt, men have en primitiv talforståelse.

Foruden den specifikt faglige indlæring er den kognitive, affektive, sociale træning meget vigtig.

Vanskelighederne er forskellige fra elev til elev. Man skal vide helt præcist, hvordan den enkelte elev lærer og udvikler sig og tilrettelægge meget præcise planer, som støtter eleven i at skabe overblik.

Indlæring, fagligt såvel som praktisk og socialt, skal foregå i en veldefineret og tryg struktur.

Autisme er et livslangt handicap, og pædagogisk støtte er ofte nødvendigt ud over skolegangen.

 

Kompleks Autisme (Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anden, GUA )

Disse børn karakteriseres primært ved:

  • en meget svingende adfærd, ingen egentlig kontakthæmning, men store vanskeligheder ved at kvalificere og udvikle social kontakt.
  • De kan blive angste, når kontakten indebærer følelser og deres tænkning er ofte sort/hvid og præget af “enten - eller” opfattelse.
  • En del af eleverne er psykisk sarte/skrøbelige og reagerer med angst. De har svært ved at aflæse socialt samspil og danne sig overblik. Nogle børn er i psykiatrisk behandling sideordnet med undervisningen
  • En del har gennemgribende angst. De har svært ved at skelne virkelighed fra fantasi og kan gå i panik, fordi de fejltolker det, der sker i forhold til andre mennesker, såvel i leg som i samtale. Børnene er ofte i antipsykotisk medicin behandling.
  • En lille del er reelt psykotiske børn, som er præget af vrangforestillinger, paranoia m.m.

Disse svære psykotiske tilstande kan betyde kaotisk, udadrettet adfærd. De kan også virke indadvendte og depressive.


Non-verbale indlæringsvanskeligheder (NLD)

Udviklingsforstyrrelse, der viser sig ved visuelle vanskeligheder og lettere empatiforstyrrelser.

De kan virke velfungerende på de sproglige områder, men have svært ved at forstå essensen af kommunikationen.

De uudtalte ting volder problemer, f.eks. hentydninger, kropssprog, tid og retningssans.

 

Tilgrænsende tilstande/vanskeligheder hos eleverne

Enkelte elever kan have opmærksomhedsforstyrrelser (ADD) og dermed vanskeligheder vedrørende koncentration og indlæring.

Nogle har desuden motoriske/kropslige forstyrrelser (ADHD), som giver sig udslag i en voldsomt urolig adfærd.

En del kan have indlæringsvanskeligheder med udgangspunkt i perceptuelle problemer. Nogle har således problemer med såvel opmærksomhed, motorisk kontrol og perception.

Desuden kan enkelte elever have Tourette Syndrom med såvel kropslige som verbale “tics”. Andre elever er præget af tvangstanker og tvangshandlinger (OCD).

 


Undervisning og pædagogik

Centerafdelingens pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i TEACCH (treatment and education of autistic and related communication handicapped children) som er en speciel pædagogisk tilgang, som bygger på en struktureret pædagogisk indsats over for det enkelte barn.

Derudover inddrager vi viden og metoder fra neuropædagogikken og Low arousal.

Lumby Skoles Centerafdeling er et helhedstilbud, der omfatter såvel boglig som oplevelsesbaseret og social læring.

Dagene er tilrettelagt med strukturerede forløb indenfor alle tre områder. Forudsigeligheden i den daglige struktur hjælper børnene til at vide, hvad der skal ske, med hvem og hvornår/hvor længe. Undervisning og fritids prægede aktiviteter tilrettelægges og koordineres ud fra en overordnet vurdering af det enkelte barns ressourcer og individuelle udviklingsmål.

Undervisningen veksler mellem individuel læring og fællestimer. Børnenes indlæringsbehov nødvendiggør en meget præcis og visuel overskuelig struktur. Med baggrund i TEACCH videreudvikles læringsformer i et dynamisk perspektiv.

Informationsfolder 4

Sproglig kommunikation og meningsfastholdelse er fundamentalt, og de pædagogiske metoder er under fortsat udvikling.

Sansemotorisk træning såvel individuelt som i grupper prioriteres ligeledes højt.

 Empatiudvikling - såvel kognitivt (forestillingsevne) som affektivt (indlevelsesevne) trænes fortløbende for at udvikle de personlige og sociale kompetencer.Indhold

På baggrund af en løbende analyse af elevernes helhedssituation gennemføres undervisningen med det mål at eleven opnår kvalificerende færdigheder, faglig og praktisk viden, personlig livskvalitet og social handleevne. I små grupper, i et socialt overskueligt miljø, ydes en specialpædagogisk bistand med den hensigt at udvikle elevens selvstændighed og tillid:

“Jeg kan, og jeg ønsker at kunne”.

Eleverne tilbydes de samme fag som i folkeskolen på et niveau, der svarer til den enkeltes kunnen. Praktiske og tværfaglige områder inddrages også i undervisningen. En dag i ugen har vi fagdag. Fagdagen byder på almindelige ugentlig undervisning fra kl. 8 - 10. Herefter er der fagblok til kl. 15.00, hvor eleverne har 5 sammenhængende lektioner med samme fag. Dette giver bl.a. mulighed for ture ud af huset og emnebaseret arbejde. Faget i fagblokken skifter fra uge til uge.

Ud over de obligatoriske fag er der på alle klassetrin en række bonusfag: Socialfag og individuelle elevsamtaler med en fast kontaktperson indgår i skemaet på alle klassetrin.

I indskolingen og på mellemtrinnet har alle klasser svømning på skemaet hver uge. Bevægelse i undervisningen er et gennemgående fokus og der er indlagt et til to bevægelses moduler hver dag. Her laver eleverne aktiviteter, der er med til at understøtte kondition, styrke og motoriske færdigheder.

Derudover tilbyder Centerafdelingen aftenåbentet som er et tilbud for elever på 7.-10. klassetrin. Dette har til formål at understøtte den personlige og sociale udvikling i teenageårene.

Efter aftale med forældrene kan den enkelte elev fritages for et fag eller nedsættes i timetal. Dette kan ske, enten hvis en elev er for sårbar til at være til stede i fuldt skema og derfor har behov for et afkortet fremmøde, eller hvis det vurderes, at det er mere hensigtsmæssigt, at eleven koncentrerer sig om færre fag eller deltager i mere praktisk orienteret undervisning/andre aktiviteter, praktikforløb eller lign.

På alle klassetrin arbejdes der med at støtte børnene i at udforske egne interesseområder, forvalte egen fritid indenfor en overskuelig ramme og indgå i sociale sammenhæng med jævnaldrende kammerater.

 For hvert barn udarbejdes en individuel elevplan, der omhandler udviklingsmål inden for barnets forskellige kompetenceområder, såvel personlige/sociale som faglige.

 

Enkelte af Centerafdelingens elever integreres i almenklasser på Lumby eller Søhus skolen i de timer, hvor det vurderes at kunne være fagligt og socialt udviklende.

Derudover er der løbende fokus på at skabe sammenhænge, hvor Centereleverne kan indgå i læring og sociale aktiviteter sammen med elever fra almenafdelingen f.eks. i forbindelse med emneuger, temadage, frikvarterer, SFO aktiviteter etc. Dette sker som en kombination af den enkelte elevs behov og ressourcer samt de aktuelle muligheder på skolen.

Informationsfolder 5


Hvor længe kan eleverne gå i Centerafdelingen

Eleverne har mulighed for at gå i Centerafdelingen fra 0. til 10.klasse.

Eleverne kan begynde i centeret på et hvilket som helst tidspunkt i skoleforløbet.

Én gang om året drøfter personale og forældre, om barnet skal fortsætte i centerafdelingen, eller om anden undervisning skal iværksættes. For udskolingselever (8.-10. kl.) og elever fra udenbys kommuner afholdes der fast netværkskonference i oktober/november. Ved øvrige elever sker dette efter nærmere aftale.
 

Udskoling

Personalet i Centerafdelingen vurderer løbende, hvordan de enkelte elever lærer og udvikler sig fagligt, personligt og socialt og er i dialog med forældrene om, hvad dette betyder for elevernes mulighed for at følge pensum på det aktuelle klassetrin og på sigt gå til afgangsprøver.

Lumby Centerafdeling tilbyder afgangsprøver i alle fag på 9. klasses niveau (FP9) på nær idræt.


Det er vores erfaring, at forberedelsen til afgangsprøverne samt selve prøverne kan være en stor udfordring for eleverne, da det ud over skolefaglige færdigheder kræver overblik, fleksibilitet, motivation samt evnen til at håndtere en situation, hvor man skal arbejde inden for en skarpt afgrænset ramme, både hvad angår tid og form.

Dette gælder også for fagligt dygtige elever.

For mange af vores elever er det derfor en god løsning at dele afgangsprøverne over to år, dvs. tage nogle fag på 9. årgang og andre på 10. årgang enten på Lumby Skole eller på efterskole.

For andre kan det være en god løsning at udvælge de fag, de er stærkest i eller udvælge de prøveformer, de har lettest ved at håndtere.

Der vil også være mulighed for at gå til prøve i det ordinære pensum men på særlige vilkår, f.eks. forlængelse af tid eller indlæggelse af pauser.

Skolens personale vejleder i samarbejde med UUO vejlederen hver enkelt elev og forældre både ift. prioritering af afgangsprøver, praktikforløb og valg af ungdomsuddannelse. Denne vejledning påbegyndes målrettet fra 8 klasse, forældre til yngre elever er dog også altid velkomne til at henvende sig med spørgsmål ang. dette.

Alle afgangselever får sammen med deres afgangsbevis en skoleudtalelse, når de går ud af centerafdelingen.

De elever, der er blevet fritaget for afgangsprøver i ét eller flere fag, vil desuden få en udtalelse med en kort beskrivelse af, hvordan de har arbejdet i de pågældende fag.


Personale

Centerafdelingens personale består pt. af 19 lærere og 15 pædagoger.

Til hver klasse er knyttet et tværfagligt team af lærere og pædagoger. Hver elev har 2 kontaktpersoner, som oftest en lærer og en pædagog. Disse er ansvarlige for udarbejdelsen af den individuelle elevplan samt forældrekontakten.

Derudover er der tilknyttet en psykolog fra Odense kommune, som jævnligt kommer i centerafdelingen med henblik på at vejlede personalet og efter behov deltage i møder og samtaler med elever og forældre.

Centerafdelingen har desuden mulighed for at trække på ergo- og fysioterapeutisk bistand i begrænset omfang. Terapeuterne har mulighed for dels at foretage test af elever, indgå i behandlingsforløb samt vejlede det faste personale i forhold til bevægelse i undervisningen samt undervisning af motorikhold.

 

Fysiske rammer

Eleverne har base i det samme lokale dagen igennem, og klasselokaler såvel som grupperum er derfor indrettet således, at de så vidt muligt skaber optimale rammer for både undervisning og fritidsprægede aktiviteter. Alle klasselokaler er indrettet med individuelle arbejdspladser, et fællesbord samt områder, der giver mulighed for leg og socialt samvær. Den visuelle struktur understøttes af tavler, der med tekst og billeder støtter elevernes overblik i forhold til, hvad de skal, hvornår og med hvem.

Informationsfolder 6

Indskoling, mellemtrin og de yngste udskolingselever holder til i en selvstændig afdeling af Lumby Skole i en ældre istandsat bygning samt i skolens mellemfløj. Afdelingen har egen indgang og egen legeplads med gynger, sandkasse, klatrevæg, bålplads og områder for “cykelbiler” og boldspil.

Afdelingen har i øjeblikket 6 klasselokaler med tilhørende grupperum og legerum. Derudover kan Lumby skoles faglokaler bruges efter behov.

De ældste udskolingselever er placeret på Søhusskolen. Afdelingen har ligeledes egen indgang og lokaler, der er afskærmet fra resten af skolen.

De elever, der kan profitere af det, har mulighed for at deltage i fag og aktiviteter sammen med elever i Søhusskolens ungeskole.
 

Informationsfolder 7

Samarbejde mellem skole og forældre sker via forældreintra, MinUddannelse samt telefonisk.

Derudover vil der være mulighed for at afholde samtaler på skolen eller konferencer med psykolog og andre centrale personer. Ved disse lejligheder delagtiggøres forældrene i den pædagogiske planlægning.

Fra centerafdelingens side lægger vi stor vægt på et tæt samarbejde med forældrene, da en fælles forståelse af barnets udviklingsbehov er nødvendig for at skabe en positiv udvikling.

Omkring udarbejdelsen af den individuelle elevplan ved skoleårets start vil forældrene få mulighed for at drøfte indholdet af planerne med barnets kontaktpersoner på skolen. Ligeledes vil forældrene blive inddraget i evalueringen af planen ved skoleårets afslutning.

Dette er samtidig en mulighed for at koordinere indsatsen mellem skole og hjem og for at sikre, at der arbejdes mod fælles mål.

Centerafdelingen har eget forældreråd bestående af 6-8 forældre samt 2 personaler. Der er valg til forældrerådet hvert år i september, og alle forældre har mulighed for at stille op til valg. Forældrerådet står for planlægning af forældrearrangementer, tema-aftener og kurser.

Centerafdelingen har desuden to forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

Gennem skolen vil der være mulighed for at møde ligestillede forældre, der kender til og har erfaring med at have et barn med gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Der kan desuden være information at hente ved Autismeforeningen, ADHD foreningen og støttegruppen for forældre til børn med (GUU/GUA) Kompleks Autisme Forening

Ønsker forældre at støtte deres børn i at lege med skolekammerater i fritiden, kan det i en nogle tilfælde lade sig gøre, at børnene følges hjem i taxa og senere hentes af forældrene, når de har leget sammen. Skolens medarbejdere vil være behjælpelige med at undersøge mulighederne herfor.

 

Øvrige samarbejdspartnere

Alle parter som er i berøring med barnet, inddrages efter behov og efter aftale med forældrene: Centerafdelingen samarbejder med almen afdelingerne på Lumby og Søhus Skole, det Børnepsykiatriske Hus (OUH ), aflastningssted, vejleder fra UUO m.fl.


Skolesamarbejde på specialområdet

På Enghaveskolen, specialskole i Odense, er der oprettet afdelinger for svagere fungerende børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

På Fyn er der ud over Lumby skole yderligere to centerafdelinger med undervisning for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser; på Paarup Skole (Odense) og på Tåsingeskolen (Svendborg).

 


Centerafdelingens åbningstider

Skoledagen består af et obligatorisk modul fra kl. 8.00-14.00/15.00.

Herudover er der mulighed for at blive tilmeldt forskellige tilvalgsmoduler, der dækker morgenåbning kl. 7.00-8.00 fritidstilbud kl. 14.00 /15.00 – 16.00 og aftenåbent for overbygningseleverne ca. 12 gange om året. For udenbys elever skal der ansøges om disse moduler ved hjemkommunen.

I skoleferier og på skolefridage har Centerafdelingen åben, men da som et rent fritidstilbud. Åbningstiden er her ligeledes fra kl. 7.00-16.00. Fritidstilbuddet har åbent i alle ferieuger, dog betragtes ugerne 28, 29 og 30 og dagene mellem jul og nytår og dagene op til påske som særlige ferieuger. Hvis der er ønske om pasning i disse uger opkræves et der en ekstra betaling og der vil være en særlig tilmelding til disse uger. For udenbys elever skal der ligeledes ansøges om disse moduler ved hjemkommunen.

 

Transport til og fra Skole

Eleverne har mulighed for at blive tilknyttet en taxaordning, som er med til at sikre børnene en tryg transport. Denne transport administreres af hjemkommunen og er uden udgift for forældrene.

Hver enkelt kommune har egne regler og aftaler vedr. befordring. Kontakt derfor kørselsordningen i egen kommune ang. de præcise vilkår.

Elever, der magter og ønsker det, kan desuden benytte bus, tog eller cykel. Skolens personale er behjælpelig med at vejlede ang. befordring og støtte eleverne i at blive selvtransporterende. Der kan således gives støtte til bus- og cykeltræning.

For de ældste elever fra Odense kommune er der mulighed for udlån af el-cykel.

Hvis det ud fra en vurdering af det enkelte barns ressourcer og udviklingsmål besluttes, at en individuel kørselsordning er nødvendig, vil dette også være muligt. En sådan kørselsordning vil dog kræve en accept fra hjemkommunen.

 

Kontakt til skolen

For yderligere oplysninger kontakt Lumby Skoles kontor på tlf. 63 75 16 00 eller afdelingsleder Michala Mandrup Larsen, tlf. 23 31 05 23 mail: mml@odense.dk

Informationsfolder 8